Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Zamknij

Dla jakich firm kierujemy ofertę usług

Nasze usługi w Polsce są skierowane do producentów energii elektrycznej w źródłach rozproszonych (nie dysponowanych centralnie przez Operatora Systemu Przesyłowego), obejmujących głównie źródła odnawialne (OZE), ale również źródła wytwórcze prosumentów biznesowych, małe elektrociepłownie i inne przemysłowe źródła energii elektrycznej. Podmiotami zainteresowanymi mogą być między innymi:

 • Wytwórcy energii OZE uczestniczący w systemie zielonych certyfikatów
 • Wytwórcy energii OZE uczestniczący w aukcyjnym systemie wsparcia
 • Elektrociepłownie miejskie
 • Elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Prosumenci biznesowi, przemysłowi i zarządzający dużymi biurowcami

Co proponujemy

ENGIE Zielona Energia oferuje swoim Klientom kompletną obsługę handlową w zakresie zakupu produkowanej energii elektrycznej. Produkty i usługi oferowane przez ENGIE Zielona Energia mają na celu maksymalizację wartości dodanej wynikającej z produkcji energii elektrycznej ze źródeł rozproszonych, przy akceptowalnym przez Klienta poziomie ryzyka oraz wybranym stopniu zaangażowania Klienta w proces handlowy.

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi zapisami ustawy o OZE, z dniem 1 stycznia 2018 r. wszystkie źródła odnawialne o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW korzystające obecnie z systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów tracą możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawców zobowiązanych po cenie regulowanej (określanej co kwartał przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Sprzedawcy zobowiązani nie będą również zobligowani do świadczenia usług bilansowania handlowego (jako Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne za Bilansowanie - POB). Źródła OZE będę zobligowane do pozyskania partnera handlowego kupującego energię elektryczną oraz świadczącego usługi POB.

ENGIE Zielona Energia oferuje dla źródeł OZE m.in.: zakup energii po stałej cenie, usługi gwarantujące dostęp do rynku energii dla większych i bardziej wymagających Klientów oraz optymalizację produkcji źródeł wytwórczych. Dla wszystkich źródeł OZE proponujemy również świadczenie usług POB bez lub z przejęciem pełnego ryzyka w zakresie kosztów odchyleń na rynku bilansującym.
Dla inwestorów korzystających z aukcyjnego systemu wsparcia, proponujemy zakup energii elektrycznej powiązany z indeksem cenowym TGeBase oraz kompleksową obsługę procesu rozliczeń różnicowych (tzw. Contract for Difference).

Zachęcamy elektrociepłownie miejskie i przemysłowe do skorzystania z możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży energii poprzez skorzystanie z naszych usług optymalizacji produkcji energii elektrycznej. ENGIE Zielona Energia gwarantuje również obsługę handlową w zakresie zakupu lub sprzedaży nadwyżek uprawnień do emisji CO2, certyfikatów białych i kogeneracyjnych oraz dostaw paliw niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego.

Prosumenci biznesowi rozumiani jako przedsiębiorstwa zużywające energię elektryczną i posiadający jednocześnie lokalne źródła produkujące energię elektryczną mogą skorzystać z usług zakupu przez ENGIE Zielona Energia nadwyżek produkcji energii i dostaw brakujących
wolumenów energii.

Dla źródeł sterowalnych ENGIE Zielona Energia oferuje możliwość uczestnictwa w wirtualnej elektrowni, gdzie jest realizowana usługa optymalizacji produkcji.

Swoje usługi kierujemy również do zarządców dużych biurowców posiadających generatory rezerwowe. Proponujemy zarządzanie generatorami w ramach naszej elektrowni wirtualnej z wykorzystaniem możliwości plasowania możliwości produkcyjnych generatorów rezerwowych na rynku energii oraz w ramach programu zarządzania popytem dla operatora systemu przesyłowego (ang. Demand Side Response - DSR). Udział w programie DSR może zagwarantować stałe miesięczne przychody dla przedsiębiorstw i zarządców nieruchomości posiadających generatory zapasowe.

Częścią strategii Grupy ENGIE jest transformacja ENGIE w Polsce.engie w europie polsce

ENGIE posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie zarządzania produkcją źródeł rozproszonych, zdobyte na rynkach Europy zachodniej. ENGIE zarządza 21 500 MW mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych na całym świecie, z czego 7 522 MW znajduje się w Europie i 138 MW w Polsce. Nasi Klienci w całej Europie korzystają z oferowanych przez ENGIE kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań energetycznych dostosowanych do ich potrzeb. Obecnie na rynku europejskim zarządzamy źródłami odnawialnymi naszych Klientów o mocy 1 300 MW.

Dla Naszych Klientów służymy swoją wiedzą rynkową i legislacyjną oraz wieloletnim doświadczeniem z zakresu usług Energy Transition Services świadczonych dla Klientów z Europy zachodniej (usługi dostępu do rynku energii i zarządzania aktywami wytwórczymi źródeł rozproszonych). Doświadczeni specjaliści z zakresu obrotu energią i operatorstwa handlowego działający lokalnie, wyposażeni w rozwiązania IT dedykowane do zarządzania źródłami rozproszonymi, zapewniają profesjonalne doradztwo i wypracowanie optymalnego dla Klienta rozwiązania, gwarantującego maksymalizację opłacalności produkcji energii przy akceptowanym poziomie ryzyka.

ENGIE Zielona Energia zapewnia dla każdego Klienta indywidualną ofertę, uwzględniającą jego specyfikę, wymagania i potrzeby. W każdym przypadku Klienci ENGIE Zielona Energia mogą liczyć na bliskie relacje i dostęp do wiedzy o rynku energii elektrycznej oraz otoczeniu regulacyjnym.

Szczegółowy zakres proponowanych usług

Nasze usługi są przygotowane specjalnie z myślą o potrzebach producentów energii elektrycznej w źródłach rozproszonych, obejmujących głównie źródła odnawialne, ale również źródła wytwórcze prosumentów biznesowych, małe elektrociepłownie i inne przemysłowe źródła energii elektrycznej.


+

Bilansowanie handlowe (usługi POB)

ENGIE jako POB dla producentów OZE o mocy > 0,5MW - prognoza produkcji, grafiki OSD i OSP, rozliczenie i koszty odchylen RB.

Bilansowanie handlowe (usługi POB)

Potencjalnymi Klientami są wytwórcy energii odnawialnej dysponujący źródłami o mocy zainstalowanej wyższej niż 0,5 MW, źródła wytwórcze prosumentów biznesowych, elektrociepłownie miejskie. ENGIE Zielona Energia: prognozuje produkcję energii elektrycznej, przygotowuje i dostarcza grafiki produkcji do OSD i OSP, przeprowadza rozliczenia i pokrywa koszty odchyleń na rynku bilansującym. Całość ryzyka związanego z odchyleniami na rynku bilansującym może być ponoszona przez ENGIE Zielona Energia. Klient może wybrać jedną z dwóch opcji opłaty za świadczenie usług bilansowania handlowego: stawkę zmienną liczoną w PLN za każdą 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej lub stawkę stałą liczoną w PLN/miesiąc.

+

Dostępu do rynku energii elektrycznej

Zakup przez ENGIE energii elektrycznej w cenach indeksów cenowych TGE, RB.

Dostępu do rynku energii elektrycznej

Klientami mogą zostać wszyscy wytwórcy nie posiadający dostępu do rynku, od 1 stycznia 2018 r. dotyczy to w szczególności wytwórców OZE o mocy zainstalowanej powyżej 0,5 MW. ENGIE Zielona Energia oferuje zakup energii elektrycznej na podstawie następujących produktów:

 • Bezpośredni TGE

  Dostęp do rynku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii (TGE). Zakup energii elektrycznej jest realizowany po cenie wybranego indeksu cenowego publikowanego przez TGE

 • MIX TGE

  Dostęp do rynku terminowego z fizyczną dostawą (forward) oraz rynku dnia następnego TGE. Klient wybiera właściwy moment czasowy sprzedaży części planowanej produkcji na rynku forward, zwiększając tym samym stabilność otrzymywanych przychodów. Różnica pomiędzy sprzedaną na rynku forward planowaną produkcją a wykonaniem produkcji jest rozliczana po cenach rynku dnia następnego TGE.
 • SMART MIX TGE

  Produkt jest ulepszeniem produktu MIX TGE. ENGIE Zielona Energia wypracowuje z Klientem optymalną strategię zabezpieczenia handlowego planowanej produkcji, z uwzględnieniem oczekiwań Klienta i akceptowalnego przezeń poziomu ryzyka. W ramach realizacji ustalonej strategii ENGIE Zielona Energia dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu wypracowania najlepszego scenariusza sprzedażowego spełniającego określone przez Klienta parametry ryzyka. Klient wybiera właściwy moment czasowy sprzedaży części planowanej produkcji na rynku forward, zwiększając tym samym stabilność otrzymywanych przychodów.
 • Bezpośredni RB

  Dostęp do rynku bilansującego zarządzanego przez PSE S.A. Zakup energii elektrycznej po cenie rozliczeniowej odchyleń na rynku bilansującym.

Wszystkie powyższe produkty obejmują usługę bilansowania handlowego świadczonego przez ENGIE Zielona Energia na rzecz Klienta.

+

Produkt Stała Cena Rynkowa

Zakup przez ENGIE energii według określonej ceny dla całego okresu umowy.

Produkt Stała Cena Rynkowa

Klient zyskuje pełną kontrolę nad swoimi przychodami, posiadając określoną cenę sprzedaży dla całego okresu obowiązywania umowy z ENGIE Zielona Energia. Cena zakupu energii zależy od typu źródła wytwórczego i aktualnej ceny produktów typu forward notowanych na TGE. Produkt obejmuje usługę bilansowania handlowego świadczonego przez ENGIE Zielona Energia na rzecz Klienta.

+

Kompleksowa obsługa handlowa dla wytwórców odnawialnych, którzy wygrali aukcję OZE

Od przygotowania do aukcji, przez zakup energii, po rozliczenie ujemnego salda z Zarządcą rozliczeń

Kompleksowa obsługa handlowa dla wytwórców odnawialnych, którzy wygrali aukcję OZE

W ramach tej usługi wytwórca OZE, który wygrał aukcję, otrzymuje cenę energii elektrycznej z aukcji, ponosząc opłatę handlową na rzecz ENGIE Zielona Energia. Rozliczenie tzw. ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń, dostęp do rynku energii oraz usługa bilansowania handlowego są realizowane przez ENGIE Zielona Energia. Dodatkowo ENGIE Zielona Energia proponuje współpracę w zakresie kompleksowego przygotowania wytwórców i uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do przystąpienia do kolejnych aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

+

Optymalizacja produkcji energii

Zabezpieczenie przyszłej produkcji, maksymalizacja wartości produkcji przez wszystkie dostępne mechanizmy rynkowe.

Optymalizacja produkcji energii

Produkt jest przeznaczony dla źródeł energii elektrycznej, które mogą modyfikować poziom produkcji energii elektrycznej (np. biogazownie, elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe, niektóre typy źródeł zainstalowanych u prosumentów biznesowych). Zakres możliwej optymalizacji produkcji energii elektrycznej jest definiowany wspólnie przez Klienta i ENGIE Zielona Energia. Produkcja energii jest zabezpieczana na zasadach określonych w opisie produktów dostępu do rynku energii. Dodatkowa wartość jest wypracowywana poprzez plasowanie produkcji energii elektrycznej ze źródła wytwórczego Klienta na rynku energii w momentach wysokich jej cen oraz odkup energii elektrycznej z rynku, gdy jej ceny są niskie. ENGIE Zielona Energia wykorzystuje przy tym wszystkie nadarzające się okazje na rynku, włączając rynek intra-day, w celu maksymalizacji zysku Klienta. Dodatkowy zysk jest dzielony w oparciu o formułę określoną w kontrakcie.