Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Zamknij

ENGIE Zielona Energia - produkcja energii odnawialnej, obrót i sprzedaż energii, sprzedaż gazu, instalacje PV.

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. jest liderem rynku energii odnawialnej w Polsce.

Spółka prowadzi działalność w obszarach:

 • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • sprzedaży energii elektrycznej i gazu do odbiorców końcowych,
 • zarządzania portfelem i obrotu energią elektryczną,
 • sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dzięki produkcji energii w odnawialnych źródłach energii nie emitujemy żadnych zanieczyszczeń. Energia produkowana w ciągu jednego roku przez nasze farmy wiatrowe (o mocy 138 MW) i fotowoltaiczne (o mocy 6 MW), jest w stanie pokryć zapotrzebowanie około 100 000 gospodarstw domowych i pozwala na unikniecie emisji około 380 000 ton CO2. W swojej ofercie Spółka ma instalacje PV, zarówno dachowe jak i naziemne. Energia dla firm sprzedawana przez nas zasila największe przedsiębiorstwa jak i małe firmy na terenie całego kraju. Do producentów energii – w szczególności właścicieli i operatorów źródeł odnawialnych - skierowana jest oferta zakupu, bilansowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i produktów powiązanych.

Nasze farmy wiatrowe

farma wiatrowe Dąbrowice, województwo łódzkie, energia dla firm i biznesu
Farma wiatrowa Pągów 17 turbin Vestas, energia opolskie, dla firm i biznesu
farma wiatrowa Wartkowo, energia zachodniopomorskie, dla firm i biznesu
farma wiatrowa Jarogniew-Mołtowo, zachodniopomorskie, dla firm i biznesu

Nasza oferta

Oferta sprzedaży energii dla przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych obejmuje następujące produkty:

 • sprzedaż energii w stałej cenie w odpowiednich grupach taryfowych, które wynikają z Taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD),
 • sprzedaż energii w produkcie OZEnergia, który spełnia najwyższe normy ekologiczne potwierdzone certyfikatem wydanym przez Towarową Giełdę Energii SA, określającym jaka ilość energii została wytworzona w odnawialnym źródle energii należącym do ENGIE i sprzedana do Klienta,
 • sprzedaż produktów elastycznych tj. wycena odbywa się w oparciu o produkty notowane na Towarowej Giełdy Energii SA,
 • sprzedaż energii dla produktów standardowych typu np. BASE lub PEAK,
 • sprzedaż energii z elastycznym podejściem do kwestii ryzyka związanego z niezbilansowaniem handlowym.

ENGIE wypracowuje z Klientem optymalną strategię sprzedaży energii, z uwzględnieniem oczekiwań i poziomu akceptowalnego ryzyka przez Klienta.


zmiana sprzedawcy energii, dla energia firm i biznesu

Oferta dla producentów energii

Oferta skierowana do producentów energii elektrycznej w źródłach rozproszonych (nie dysponowanych centralnie przez Operatora Systemu Przesyłowego), obejmujących głównie źródła odnawialne (OZE), ale również źródła wytwórcze prosumentów biznesowych, małe elektrociepłownie i inne przemysłowe źródła energii elektrycznej.

Nasze usługi:

 • bilansowanie handlowe,
 • dostęp do rynku energii,
 • zakup energii po stałej cenie,
 • kompleksowa obsługa - aukcje OZE,
 • optymalizacja produkcji energii.
rozproszone źródła energii, źródła odnawialne OZE


ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na terenie całej Polski należącym do grupy energetycznej ENGIE (wcześniej znanej jako GDF SUEZ), działającej w ponad 70 krajach:


Działalność sprzedażowa:

 • Sprzedaż energii do klientów biznesowych o zużyciu powyżej 10 MWh rocznie
 • Oferujemy energię konwencjonalną oraz energię wyprodukowaną w 100% w odnawialnych źródłach energii, co jest potwierdzane Gwarancjami Pochodzenie
 • Oferujemy energię w cenach stałych bez dodatkowych opłat handlowych
 • Dla dużych Klientów oferujemy energię w oparciu o ceny Towarowej Giełdy

Obrót energią elektryczną w zakresie:

 • Handlu na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
 • Handlu w ramach kontraktów bilateralnych
 • Produktów „origination”

ENGIE jest wiodącym na świecie podmiotem w sektorze energetyki. Zrównoważony rozwój jest osią działania poszczególnych branż Grupy (produkcja energii elektrycznej z niskim zużyciem węgla, sieci przesyłowe, rozwiązania dla klientów), która pozycjonuje się jako pionier nowoczesnego świata producentów energii, aby podejmować wielkie wyzwania: złagodzenie i dostosowanie się do zmian klimatu, dostęp do zrównoważonej energii i przemyślane zużycie zasobów.

Aby podjąć te wyzwania, musimy stworzyć oparte na zaufaniu relacje ze wszystkimi interesariuszami: z konsumentami i przedsiębiorstwami, z władzami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim, z naszymi dostawcami i partnerami oraz z naszymi klientami.

Zbudowanie i utrzymanie relacji opartych na zaufaniu zasadza się na dwóch wymogach: na przyswojeniu i bezwarunkowym przestrzeganiu naszych wartości przez każdego pracownika Grupy oraz na spoczywającej na nas odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach i realizowanych projektach. Na tym codziennym wymaganiu opiera się nasza tożsamość zbudowana na prostym i silnym przekonaniu

Trwałe przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem etycznym.

Władze Spółki

Prezes Zarządu
Piotr Rogóż

Prezes Zarządu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. Z Grupą ENGIE związany jest od 2006 roku.

O Piotrze Rogóżu władze spółki

Historia Spółki

 • Obecność Grupy ENGIE w Polsce datuje się od dwudziestolecia międzywojennego; po zmianach ustrojowych w Polsce pod koniec XX w., Grupa powróciła do Polski jako inwestor w elektrowni w Połańcu
 • Jesteśmy także długoletnim inwestorem w polskiej energetyce wiatrowej; od roku 2007 działamy jako członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;
 • Posiadamy farmy wiatrowe w czterech lokalizacjach w Polsce (Jarogniew-Mołtowo, Wartkowo, Pągów i Dąbrowice), o łącznej mocy zainstalowanej 138 MW;
 • Wykorzystujemy najnowsze technologie
 • Budujemy długoterminowe relacje z władzami gmin i mieszkańcami na zasadzie pełnej transparentności i wzajemnego szacunku;
 • Posiadamy portfel potencjalnych projektów farm wiatrowych, które uzyskały wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę;
 • Od 1 sierpnia 2016 do naszej oferty dołączyła energia dla firm msp i przemysłu

Przetargi

W związku z realizowaną działalnością oraz ciąglym rozwojem spółki ogłaszamy poniższe przetargi:


+

JM/06/2018

Prowadzenie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, 20 kV oraz 110 kV, utrzymanie dróg dojazdowych i ochrony mienia dla Farmy Wiatrowej Jarogniew Mołtowo.

Prosimy o zapoznanie z ogłoszeniem o postępowaniu. Do zgłoszenia udziału w postępowaniu niezbędne jest wypełnienie i przesłanie Wniosku będącego załącznikiem 1 do ogłoszenia o postępowaniu oraz Umowy o zachowaniu poufności.


Zadania będące w zakresie przetargu:

 • Zapewnienie gotowości operacyjnej Infrastruktury Technicznej

 • Zapewnienia bezobsługowości pracy Stacji Abonenckiej

 • Natychmiastowa reakcja naprawcza w przypadku wystąpienia Awarii lub Usterki

 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV, 20kV oraz 110kV Farmy Wiatrowej Jarogniew Mołtowo

 • Zabezpieczenie Infrastruktury Technicznej przed niepożądanymi działaniami

 • Utrzymanie stanu dróg dojazdowych, placów montażowych wraz z infrastrukturą melioracyjną oraz prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych na terenie Farmy Wiatrowej, umożliwiającego jej prawidłowe funkcjonowanie

 • Wykonywanie czynności eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Farmy Wiatrowej


Ogłoszenie o przetargu
Wniosek o dopuszczeniu do postępowania
Umowa o zachowaniu poufności
+

WK/06/2018

Prowadzenie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, 20 kV oraz 110 kV, utrzymanie dróg dojazdowych i ochrony mienia dla Farmy Wiatrowej Wartkowo.

Prosimy o zapoznanie z ogłoszeniem o postępowaniu. Do zgłoszenia udziału w postępowaniu niezbędne jest wypełnienie i przesłanie Wniosku będącego załącznikiem 1 do ogłoszenia o postępowaniu oraz Umowy o zachowaniu poufności.


Zadania będące w zakresie przetargu:

 • Zapewnienie gotowości operacyjnej Infrastruktury Technicznej

 • Zapewnienia bezobsługowości pracy Stacji Abonenckiej

 • Natychmiastowa reakcja naprawcza w przypadku wystąpienia Awarii lub Usterki

 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV, 20kV oraz 110kV Farmy Wiatrowej Wartkowo

 • Zabezpieczenie Infrastruktury Technicznej przed niepożądanymi działaniami

 • Utrzymanie stanu dróg dojazdowych, placów montażowych wraz z infrastrukturą melioracyjną oraz prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych na terenie Farmy Wiatrowej, umożliwiającego jej prawidłowe funkcjonowanie

 • Wykonywanie czynności eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Farmy Wiatrowej


Ogłoszenie o przetargu
Wniosek o dopuszczeniu do postępowania
Umowa o zachowaniu poufności
+

DB/06/2018

Prowadzenie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, 30 kV oraz 110 kV, utrzymanie dróg dojazdowych i ochrony mienia dla Farmy Wiatrowej Dąbrowice.

Prosimy o zapoznanie z ogłoszeniem o postępowaniu. Do zgłoszenia udziału w postępowaniu niezbędne jest wypełnienie i przesłanie Wniosku będącego załącznikiem 1 do ogłoszenia o postępowaniu oraz Umowy o zachowaniu poufności.


Zadania będące w zakresie przetargu:

 • Zapewnienie gotowości operacyjnej Infrastruktury Technicznej

 • Zapewnienia bezobsługowości pracy Stacji Abonenckiej

 • Natychmiastowa reakcja naprawcza w przypadku wystąpienia Awarii lub Usterki

 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV, 30kV oraz 110kV Farmy Wiatrowej Dąbrowice

 • Zabezpieczenie Infrastruktury Technicznej przed niepożądanymi działaniami

 • Utrzymanie stanu dróg dojazdowych, placów montażowych wraz z infrastrukturą melioracyjną oraz prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych na terenie Farmy Wiatrowej, umożliwiającego jej prawidłowe funkcjonowanie

 • Wykonywanie czynności eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Farmy Wiatrowej


Ogłoszenie o przetargu
Wniosek o dopuszczeniu do postępowania
Umowa o zachowaniu poufności
+

PG/06/2018

Prowadzenie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, 20 kV oraz 110 kV, utrzymanie dróg dojazdowych i ochrony mienia dla Farmy Wiatrowej Pągów.

Prosimy o zapoznanie z ogłoszeniem o postępowaniu. Do zgłoszenia udziału w postępowaniu niezbędne jest wypełnienie i przesłanie Wniosku będącego załącznikiem 1 do ogłoszenia o postępowaniu oraz Umowy o zachowaniu poufności.


Zadania będące w zakresie przetargu:

 • Zapewnienie gotowości operacyjnej Infrastruktury Technicznej

 • Zapewnienia bezobsługowości pracy Stacji Abonenckiej

 • Natychmiastowa reakcja naprawcza w przypadku wystąpienia Awarii lub Usterki

 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV, 20kV oraz 110kV Farmy Wiatrowej Pągów

 • Zabezpieczenie Infrastruktury Technicznej przed niepożądanymi działaniami

 • Utrzymanie stanu dróg dojazdowych, placów montażowych wraz z infrastrukturą melioracyjną oraz prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych na terenie Farmy Wiatrowej, umożliwiającego jej prawidłowe funkcjonowanie

 • Wykonywanie czynności eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Farmy Wiatrowej


Ogłoszenie o przetargu
Wniosek o dopuszczeniu do postępowania
Umowa o zachowaniu poufności