Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO

Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO

Wdrożylismy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015 i BHP wg PN-EN ISO 45001:2024

Katowice, 1 marca 2024P O L I T Y K A


ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACYMając świadomość znaczenia i wpływu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska na działalność biznesową związaną z prowadzeniem instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, jak też na komfort pracy pracowników spółki oraz firm zewnętrznych, uwzględniając kontekst działań organizacji oraz wymagania stron zainteresowanych nadrzędnym celem Zarządu spółki jest utrzymanie zerowego poziomu wypadków przy pracy, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapobieganie wystąpieniu chorób zawodowych, ochrona środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom przy jednoczesnym zwiększeniu ilości produkowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez:
  • wdrażanie działań prewencyjnych, w tym eliminowanie zagrożeń u źródła i ograniczanie ryzyk BHP,
  • bieżący nadzór nad realizowanymi procesami oraz pracownikami, z uwzględnieniem prac stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • utrzymywanie kwalifikacji zawodowych, rozwój wiedzy branżowej oraz świadomości personelu zarówno w obszarze bhp i ochrony środowiska,
  • dbałość o bezpieczeństwo techniczne instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz urządzeń i instalacji pomocniczych,
  • współuczestnictwo pracowników i ich przedstawicieli w zakresie kształtowania działań bhp w spółce,
  • optymalne wykorzystanie posiadanych instalacji do produkcji energii oraz budowę nowych lub rozbudowę istniejących,
  • stosowanie technicznych rozwiązań i systemów zabezpieczeń ograniczających występowanie uciążliwości dla mieszkańców oraz zwierząt, w szczególności ptactwa związanych z pracą farm wiatrowych,
  • współpracę w Grupie ENGIE w celu standaryzacji działań w obszarze BHP i ochrony środowiska,
  • spełniania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, które dotyczą spółki oraz wyznaczonych aspektów środowiskowych oraz zgodności w tym zakresie,
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu poprawy środowiskowych efektów działalności spółki oraz wzmacnianie kultury BHP.


Nasze działania prowadzimy w sposób celowy i zorganizowany wdrażając, stosując i doskonaląc metody zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2024, wymaganiami prawnymi i innymi, które są związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami bhp oraz aspektami środowiskowymi.

Niniejsza Polityka została uzgodniona wewnątrz spółki, zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym w organizacji i w jej imieniu, jest publicznie dostępna oraz okresowo przeglądana pod kątem jej przydatności i adekwatności.