Strona główna - ENGIE Zielona Energia - polska spółka lidera rynku energii odnawialnej ENGIE

Informacje

ENGIE nabyła w Polsce 103 MW aktywów wiatrowych

ENGIE podpisała 5 października 2023 r. umowę na zakup dwóch farm wiatrowych o mocy 103 MW. Poprzez tę transakcję Grupa potwierdza swoje ambicje rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Pełna treść komunikatu

ENGIE Zielona Energia - produkcja energii odnawialnej, obrót i sprzedaż energii, sprzedaż gazu, instalacje PV.

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. jest liderem rynku energii odnawialnej w Polsce.

Spółka prowadzi działalność w obszarach:

 • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • sprzedaży energii elektrycznej i gazu do odbiorców końcowych,
 • zarządzania portfelem i obrotu energią elektryczną,
 • sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dzięki produkcji energii w odnawialnych źródłach energii nie emitujemy żadnych zanieczyszczeń. Energia produkowana w ciągu jednego roku przez nasze farmy wiatrowe (o mocy 138 MW) i fotowoltaiczne (o mocy 6 MW), jest w stanie pokryć zapotrzebowanie około 100 000 gospodarstw domowych i pozwala na unikniecie emisji około 380 000 ton CO2. W swojej ofercie Spółka ma instalacje PV, zarówno dachowe jak i naziemne. Energia dla firm sprzedawana przez nas zasila największe przedsiębiorstwa jak i małe firmy na terenie całego kraju. Do producentów energii – w szczególności właścicieli i operatorów źródeł odnawialnych - skierowana jest oferta zakupu, bilansowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i produktów powiązanych.

Nasze farmy wiatrowe

Farma wiatrowa ENGIE Zielona Energia Dąbrowice

MOC 35,75 MW

Dąbrowice

Lokalizacja:
gminy Dąbrowice i Lubień Kujawski, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

Więcej o FW Dąbrowice
Farma wiatrowa ENGIE Zielona Energia Pągów

MOC 51 MW

Pągów

Lokalizacja:
gmina Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie. 17 turbin Vestas (3MW każda).

Więcej o FW Pągów
Farma wiatrowa ENGIE Zielona Energia Wartkowo

MOC 30,75 MW

Wartkowo

Lokalizacja:
gminy Gościno i Karlino, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie.

Więcej o FW Wartkowo
Farma wiatrowa ENGIE Zielona Energia Jarogniew-Mołtowo

MOC 20,5 MW

Jarogniew-Mołtowo

Lokalizacja:
gminy Gościno i Karlino, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie.

Więcje o FW Jarogniew-Mołtowo

Nasza oferta

Oferta sprzedaży energii dla przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych obejmuje następujące produkty:

 • sprzedaż energii w stałej cenie w odpowiednich grupach taryfowych, które wynikają z Taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD),
 • sprzedaż energii w produkcie OZEnergia, który spełnia najwyższe normy ekologiczne potwierdzone certyfikatem wydanym przez Towarową Giełdę Energii SA, określającym jaka ilość energii została wytworzona w odnawialnym źródle energii należącym do ENGIE i sprzedana do Klienta,
 • sprzedaż produktów elastycznych tj. wycena odbywa się w oparciu o produkty notowane na Towarowej Giełdy Energii SA,
 • sprzedaż energii dla produktów standardowych typu np. BASE lub PEAK,
 • sprzedaż energii z elastycznym podejściem do kwestii ryzyka związanego z niezbilansowaniem handlowym.

ENGIE wypracowuje z Klientem optymalną strategię sprzedaży energii, z uwzględnieniem oczekiwań i poziomu akceptowalnego ryzyka przez Klienta.

zmiana sprzedawcy energii, dla energia firm i biznesu

Oferta dla producentów energii

Oferta skierowana do producentów energii elektrycznej w źródłach rozproszonych (nie dysponowanych centralnie przez Operatora Systemu Przesyłowego), obejmujących głównie źródła odnawialne (OZE), ale również źródła wytwórcze prosumentów biznesowych, małe elektrociepłownie i inne przemysłowe źródła energii elektrycznej.

Nasze usługi:

 • bilansowanie handlowe,
 • dostęp do rynku energii,
 • zakup energii po stałej cenie,
 • kompleksowa obsługa - aukcje OZE,
 • optymalizacja produkcji energii.
rozproszone źródła energii, źródła odnawialne OZE

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na terenie całej Polski należącym do grupy energetycznej ENGIE (wcześniej znanej jako GDF SUEZ) , działającej w ponad 70 krajach:

Działalność sprzedażowa:

 • Sprzedaż energii do klientów biznesowych o zużyciu powyżej 10 MWh rocznie
 • Oferujemy energię konwencjonalną oraz energię wyprodukowaną w 100% w odnawialnych źródłach energii, co jest potwierdzane Gwarancjami Pochodzenie
 • Oferujemy energię w cenach stałych bez dodatkowych opłat handlowych
 • Dla dużych Klientów oferujemy energię w oparciu o ceny Towarowej Giełdy

Obrót energią elektryczną w zakresie:

 • Handlu na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
 • Handlu w ramach kontraktów bilateralnych
 • Produktów „origination”

ENGIE jest światowym liderem w transformacji energetycznej. Zrównoważony rozwój jest osią działania poszczególnych branż Grupy (produkcja energii elektrycznej z niskim zużyciem węgla, sieci przesyłowe, rozwiązania dla klientów), która pozycjonuje się jako pionier nowoczesnego świata producentów energii, aby podejmować wielkie wyzwania: złagodzenie i dostosowanie się do zmian klimatu, dostęp do zrównoważonej energii i przemyślane zużycie zasobów.

Aby podjąć te wyzwania, musimy stworzyć oparte na zaufaniu relacje ze wszystkimi interesariuszami: z konsumentami i przedsiębiorstwami, z władzami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim, z naszymi dostawcami i partnerami oraz z naszymi klientami.

Zbudowanie i utrzymanie relacji opartych na zaufaniu zasadza się na dwóch wymogach: na przyswojeniu i bezwarunkowym przestrzeganiu naszych wartości przez każdego pracownika Grupy oraz na spoczywającej na nas odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach i realizowanych projektach. Na tym codziennym wymaganiu opiera się nasza tożsamość zbudowana na prostym i silnym przekonaniu

Trwałe przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem etycznym.

Władze spółki

Piotr Rogóż

Prezes zarządu

Piotr Rogóż

Prezes Zarządu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. Z Grupą ENGIE związany jest od 2006 roku.

O Piotrze Rogóżu
Igor Grela

Wiceprezes Zarządu

Igor Grela

Pomysłodawca budowy Zielonego Bloku. Uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla ENGIE Energia Polska S.A.”

O Igorze Greli
Andrzej Szromek

Wiceprezes zarządu

Andrzej Szromek

Członek Zarządu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. Z Grupą ENGIE związany jest od 2017 roku.

O Andrzeju Szromku

Historia Spółki

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. jest liderem rynku energii odnawialnej w Polsce.

 • Obecność Grupy ENGIE w Polsce datuje się od dwudziestolecia międzywojennego; po zmianach ustrojowych w Polsce pod koniec XX w., Grupa powróciła do Polski jako inwestor w elektrowni w Połańcu
 • Jesteśmy także długoletnim inwestorem w polskiej energetyce wiatrowej; od roku 2007 działamy jako członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;
 • Posiadamy farmy wiatrowe w czterech lokalizacjach w Polsce (Jarogniew-Mołtowo, Wartkowo, Pągów i Dąbrowice), o łącznej mocy zainstalowanej 138 MW;
 • Wykorzystujemy najnowsze technologie
 • Budujemy długoterminowe relacje z władzami gmin i mieszkańcami na zasadzie pełnej transparentności i wzajemnego szacunku;
 • Posiadamy portfel potencjalnych projektów farm wiatrowych, które uzyskały wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę;
 • Od 1 sierpnia 2016 do naszej oferty dołączyła energia dla firm msp i przemysłu